• info@arianoorinjoosh.com
  • ۰۲۱ ۸۸۷۲۲۰۵۰
  • English

نحوه کلاسه بندی سیم و پودرهای جوشکاری زیر پودری بر اساس استاندارد

AWS A5.17

نحوه کلاسه بندی سیم و پودرهای جوشکاری زیر پودری بر اساس استاندارد

AWS A5.23

نحوه کلاسه بندی سیم جوش جوشکاری با گاز محافظ( MIG / MAG ) بر اساس استاندارد

AWS A5.18